Begrippenlijst

Duurzame (regionale) arbeidsmarkt
Is een (regionale) arbeidsmarkt waaraan iedereen kan deelnemen (met dus een optimale arbeidsparticipatie), onafhankelijk van leeftijd, geslacht, geloof of afkomst.
 
Duurzame arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie is het deel van de bevolking dat deelneemt aan het arbeidsproces. De (beroeps)bevolking in Nederland bestaat uit mensen met diverse achtergronden. Er is bijvoorbeeld diversiteit in sekse, leeftijd, cultuur, geloof of afkomst. Een ideaal personeelsbestand is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving. Op die manier zijn verschillende meningen en talenten vertegenwoordigd. Zo kan de organisatie optimaal inspelen op vragen en ontwikkelingen uit de maatschappij.
 
Duurzame arbeidsproductiviteit
Is de mate van arbeidsproductiviteit die haalbaar is op de lange termijn.
 
Duurzame inzetbaarheid
Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij HR-beleid dat rekening houdt met de specifieke wensen van iedere levensfase en streeft naar een maximale en duurzame participatie van het beroepspotentieel.
Bij duurzame inzetbaarheid moet men niet alleen denken aan gezondheid en arbeidsgeschiktheid, maar ook aan het op peil houden van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
 
Duurzaam recruitment
Het juiste talent binnen halen door het persoonlijk profiel te koppelen aan genoten opleiding en werkervaring zodat duurzame inzetbaarheid mogelijk is. Rekening houdend met diversiteit in sekse, leeftijd, cultuur, geloof of afkomst.
 
Duurzame (sport)loopbaan
Is een (sport)loopbaan waarin rekening wordt gehouden met de persoonlijke (ontwikkel)wensen en waarin mensen worden uitgedaagd en ingezet op hun talenten.
 
Duurzame ontwikkeling
Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.
 
Hard skills
Zijn specifieke kennis en vaardigheden, die kunnen worden gedefinieerd en gemeten. Voorbeelden zijn het kunnen spreken van een andere taal, een verzorging correct uitvoeren, met Word werken, een projectplan opstellen, etc.
 
Inclusieve arbeidsorganisatie
Organisatie die door herindeling van functies en werkprocessen arbeidsplaatsen creëert voor medewerkers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.
 
Persoonlijk Profiel
Dit is de rapportage die uit onze testen naar voren komt. Deze kent een lange 'houdbaarheid' en is geschreven op het gebruik in de praktijk.

Sociale innovatie
Het participatief en in onderlinge samenhang vernieuwen van arbeid, organisatie
en personeelsbeleid om het functioneren van werkenden te verbeteren teneinde
zowel de organisatieprestaties, de kwaliteit van de arbeid als de arbeidsrelaties
op een hoger niveau te brengen.

Soft skills
Zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden. Voorbeelden zijn het vermogen tot samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.

Proxus op Twitter!